นำระบบมาใช้ในวันนี้, เพื่อเป็นผู้นำด้านห้องปฎิบัติการวันข้างหน้า

 บริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งและดำเนินธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ด้านการจัดการสารสนเทศสำหรับห้องปฎิบัติการ Laboratory Information Management System (LIMS) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยให้บริการการจัดทำระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับห้องปฎิบัติการในหลายๆ อุตสาหกรรม เราให้บริการออกแบบระบบเพื่อตอบสนองความความต้องการในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ทันสมัย รวมถึงการใช้งานบนเว็บ และยังรองรับการใช้งานระบบบนแท็บเลตและบนมือถืออีกด้วย โดยบริษัทฯเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ภายใต้ผลิตภัณท์ สตาร์ลิมส์ (STARLIMS)

สตาร์ลิมส์

สตาร์ลิมส์ เป็นซอฟต์แวร์ระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับห้องปฎิบัติการที่ทันสมัยที่สุดในยุคปัจจุบัน สามารถปรับจูนเพื่อตอบสนองความต้องการของห้องปฎิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้บน Cloud เทคโนโลยีและบนเว็บ สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือในห้องปฎิบัติการ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการนำเข้าของข้อมูล และลดภาระการทำงานของบุคคลากรในห้องปฎิบัติการ

สตาร์ลิมส์ ได้ถูกพัฒนามาจากความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายๆอุตสาหกรรม ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น มากขึ้นในทุกๆวัน อีกทั้งยังรวมไปถึงระบบการตรวจสอบคุณภาพและเกณท์มาตรฐานต่างๆ ที่เข้มข้นมากขึ้น ด้วยความยืดหยุ่นและคล่องตัวของการปรับแต่งค่าต่างๆ ของสตาร์ลิมส์ทำให้สามารถรองการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
การออกแบบของระบบในเรื่องขั้นตอนการทำงานในกระบวนการทางห้องปฎิบัติการ สามารถออกแบบขั้นตอนที่มีความสลับซับซ้อนอย่างมาก ได้ไปจนถึงระบบที่ไม่มีความซับซ้อนขึ้นอยูกับความต้องการของหน่วยงานหรือห้องปฎิบัติการนั้นๆ และแน่นอนว่าในห้องปฎิบัติการหนึ่งๆ ไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆภายในองค์การ สตาร์ลิมส์ได้ออกแบบการอินเตอร์เฟส หรือการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ เพื่อการนำข้อมูลสารสนเทศมาแลกเปปลี่ยน หรือการใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

สตาร์ลิมส์ ได้ออกแบบระบบโดยสามารถเน้นหรือมีความชำนาญเฉพาะในห้องปฎิบัติการ รูปแบบต่างๆ นำไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมหรือประเภทของห้องปฎิบัติการ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มห้องปฎิบัติการต่างๆ ได้ดังนี้

  • ห้องปฎิบัติการด้านการดูแลสุขภาพ Healthcare
  • ห้องปฎิบัติการด้านงานวิจัย Clinical research
  • ห้องปฎิบัติการด้านข้อมูลชีวโมเลกุล Biorepositories
  • ห้องปฎิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า General manufacturing
  • ห้องปฎิบัติการด้าน อาหารและเครื่องดื่ม Food and beverage
  • ห้องปฎิบัติการด้าน ปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ำมัน Petrochemical and refining
  • ห้องปฎิบัติการในด้านการผลิตยา และเทคโนโลยีชีวภาพ Pharmaceutical and Biotechnology

ห้องปฎิบัติการ และหน่วยงานมากมายให้ความเชื่อมั่นใน สตาร์ลิมส์ ในการรับประกันการได้การรับรองห้องปฎิบัติการคุณภาพ และระบบมาตรฐานสากล ในด้าน

  • การจัดการด้านงานเอกสาร และประวัติการทดสอบของตัวอย่างที่ใช้วิเคราะห์
  • การเก็บรวบรวมและการบันทึกประวัติการบำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์
  • การทวนสอบและวิธีการทดสอบที่ใช้
  • เพิ่มเติมความเชื่อมั่นในการวิเคราะห์และทดสอบของข้อมูลในการส่งมอบให้กับลูกค้าและเกณท์มาตรฐานในการช่วยให้กระบวนการตรวจสอบมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

LIMS

สตาร์ลิมส์ รองรับงานของห้องปฎิบัติการที่มีหน่วยงานหรือสาขามากกว่าหนึ่งแห่งโดยสามารถรวบรวมและทำงานพร้อมๆกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีขอบเขตหรือพรมแดน