ทำให้งานวิจัยของคุณเกิดผลสัมฤทธิ์

เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง สตาร์ลิมส์โมดูลงานวิจัยด้านคลีนิค ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าตัวอย่างจากห้องปฎิบัติการของคุณได้ถูกจัดเก็บ ดูแล และดำเนินการได้อย่างถูกต้องตลอดการทำงาน สตาร์ลิมส์โซลูชั่น เพิ่มเติมความต้องการโดยลดความซับซ้อนยุ่งยาก เพื่อช่วยสนับสนุนการกำหนดกระบวนการทำงาน เพิ่มความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงให้ได้ตามความต้องการของระบบควบคุมคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ยังให้ผลการวิจัยถูกต้องแม่นยำอีกด้วย

จัดการความยุ่งยากของการทดลองและวิจัยจากเริ่มต้น

โมดูลของสตาร์ลิมส์ในส่วนสนับการทดลองและวิจัยประกอบด้วย:

 • กำหนดวิธีการศึกษาและวิจัย
 • กลุ่มของการให้การรักษา
 • กลุ่มตัวอย่างและข้อมูล
 • ต้นแบบของกำหนดการ รวมไปถึงตารางการเข้าพบ ข้อมูลเฉพาะของกลุ่มตัวอย่าง ขีดจำกัดความทนทาน รายละเอียดความเกี่ยวเนื่องของข้อมูล
 • ข้อมูลการสำรวจ และการทวนสอบ เพื่อให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบตามเกณท์มาตรฐาน
 • ใช้รูปแบบหรือเทมเพลทเพื่อใช้อ้างอิง หรือการจัดทำรายงานตามรูปแบบที่ต้องการ

การติดตามและจัดการตัวอย่าง

 • สามารถกำหนดสถานที่จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ ตามภาชนะที่บรรจุได้โดยใช้ระบบบาร์โค้ด หรือ กราฟิกต่างๆ
 • สามารถตรวจติดตามสิ่งส่งตรวจว่ามากที่ใด วันครบกำหนด การคืน และการรับผิดชอบแยกต่างหากกันได้
 • นักวิจัยสามารถกำหนดรอบระยะเวลาการครอบครองสิ่งส่งตรวจได้
 • แก้ไขหรือ เพิ่มเติม ข้อมูลของสิ่งส่งตรวจได้ตามความต้องการโดยใช้ฟังก์ชั่นที่มีอยู่ในระบบ
 • แยกแยะความไม่สัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มตัวอย่าง กับ หัวข้อต่างๆที่กำหนดไว้ เช่น ภาชนะ สภาวะต่างๆ เป็นต้น และความต้องการตามการศึกษาด้านคลีนิค
 • เข้าถึงประวัติของตัวอย่างและสิ่งส่งตรวจตั้งแต่เริ่มรับไปจนถึงออกรายงาน