การลดขั้นตอนการปฎิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบอัตโนมัติ

การบริหารห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์ของคุณ การกำหนดความต้องการของลูกค้า และความมั่นใจในการการรับประกันได้ว่าห้องปฎิบัติการจะส่งมอบผลการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตรงเวลาและมีคุณภาพ ด้วยการลดขั้นตอนการปฎิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบอัตโนมัติ สตาร์ลิมส์สำหรับห้องปฎิบัติการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อความต้องการของลูกค้า

บริหารจัดการลูกค้าของคุณด้วย LIMS จากสตาร์ลิมส์

  • การออกใบแจ้งหนี้การวิเคราะห์ การกำหนดเครดิตการจ่ายเงิน สำหรับลูกค้า
  • การออกใบแจ้งหนี้ ที่เกี่ยวข้องกับราคา วัตถุดิบที่ใช้ การคำนวณราคาตามการทดสอบ
  • การกำหนดราคาสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยสามารถกำหนดตามเงื่อนไขที่สามารถสร้างขึ้นมาได้
  • สตาร์ลิมส์ มีเครื่องมือที่สามารถเพิ่ม อัพเดท คัดลอก พิมพ์ ยกเลิก การกำหนดในใบเสนอราคาให้กับลูกค้าได้

มีระบบการบริหารจัดการตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ

  • รองรับการจัดการตัวอย่าง การกำหนดการวิเคราะห์ จากต้นจนจบ การกำหนดเงื่อนไขพิเศษต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการจัดการไปถึงการกำหนดการลงผลวิเคราะห์พร้อมการเปรียบเทียบกับค่าเกณท์มาตรฐานได้อีกด้วย
  • บริหารจัดการที่เก็บตัวอย่าง โดยสามาถจัดแบ่งเป็นสถานที่เก็บย่อยลงมาในแต่ละสถานที่
  • ระบบสามารถตั้งจุดเก็บตัวอย่างอัตโนมัติ ตัวควบคุมคุณภาพที่สามารถกำหนดเงื่อนไขได้หลายรูปแบบ ง่ายต่อการกำหนดในปฎิทิน และสะดวกในการตรวจสอบว่าตัวอย่างได้รับเข้ามาสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
  • รองรับการบริหารจัดการในการส่งรายการทดสอบไปให้ผู้บริการรับจ้างวิเคราะห์ (Outsource) รวมถึงการจัดส่งและลงผลเมื่อได้ผลการวิเคราะห์มาแล้ว
  • สามารถประเมินผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างกับค่าที่กำหนดไว้ได้