ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ระดับโมเลกุลในด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยความซับซ้อนนั้นรวมไปถึงงานวิจัย การสาธารณสุข โดยเฉพาะการวินิจฉัยการตรวจวิเคราะห์ ในขณะเดียวกันการวิเคราะห์ในระดับโมเลกุลกลับกลายมาเป็นเรื่องปกติในงานเทคโนโลยีชีวภาพ โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยเน้นเฉพาะเรื่องกระบวนการระดับโมเลกุลในห้องปฎิบัติการที่มีความซับซ้อนและวิธีการในการจัดการตัวอย่างและนำไปใช้กับเครื่องมือหลายๆประเภทในห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เดียวกัน