ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิตยาโดยใช้ระบบ LIMS

สตาร์ลิมส์ ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตและการพัฒนากระบวนการที่ซับซ้อนในอุตสาหกรรมการผลิตยาและเทคโนโลยีชีวภาพ โดยโซลูชั่นที่มีอยู่ในระบบจะช่วยจัดการกระบวนการผลิตจากฝ่ายวิจัยและพัฒนาไปจนถึงการรับรองและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใด ทีมงานสตาร์ลิมส์จะมุ่งมั่นในการช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้ออกสู่ท้องตลาดอย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว

การจัดการตัวอย่างและกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  • การบริหารจัดการการผลิต เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการออกใบรับรองการตรวจวิเคราะห์
  • สามาถสร้างสูตรการผลิตและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
  • บริหารจัดการวิธีการปฎิบัติ เกี่ยวกับการจัดการตัวอย่างวิเคราะห์ สารคงคลัง ศึกษาการทนทานของตัวยาในเงื่อนไขต่างๆ และกำหนดเป้าหมายในการบริหารว่าจะทำการศึกษาวิเคราะห์ด้านใด
  • สามารถกำหนดการวางแผนการเก็บตัวอย่างได้โดยอัตโนมัติ ตัวควบคุมคุณภาพ ทั้งจุดเก็บ เกณท์มาตรฐานต่างๆ โดยสามารถกำหนดได้เป็นรายชั่วโมง รายวัน หรือแม้กระทั่งรายปี
  • สามารถกำหนดการวิเคราะห์ต่อเนื่องหากมีจุดใดจุดหนึ่งมีความผิดปกติ การเก็บตัวอย่างใหม่ การทำซ้ำ
  • หากกรณีที่บางรายการวิเคราะห์ไม่สามารถทำได้ ระบบยังมีส่วนบริหารจัดการการส่งออกไปยังห้องปฎิบัติการข้างนอกได้อีกด้วย

การเข้าถึง การตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์

  • สามารถสร้างแผนภูมิการควบคุมคุณภาพ ปรับแต่ง สร้างกฎ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจพบความผิดปกติและนำไปถึงการแนะนำการวิเคราะห์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถดูแนวโน้ม (Trend) และสังเกตุ ผลการวิเคราะห์ในช่วงเวลาที่ต้องการได้
  • ระบบสามารถคำนวณข้อมูลและผลการวิเคราะห์โดยใช้การสร้างสูตรคำนวณในระบบ LIMS
  • สามารถสร้างตารางการทำงาน การลงผล การคำนวณและการเปรียบเทียบเทียบผลการวิเคราะห์ได้