ออกแบมาเพื่อปกป้องสุขภาพของประชากร

การสารธารณสุขทั่วโลกขึ้นอยู่กับความสามารถในการเฝ้าระวังอุบัติการต่างๆ การกระจายของโรค และการเฝ้าระวังโรคภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ สตาร์ลิมส์ในด้านการสารธารณสุขช่วยให้การจัดการข้อมูลพื้นฐานและการเก็บรวบรวมข้อมูลนำไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

มั่นใจได้ว่ารองรับการปฎิบัติงานในแบบแผนที่ดี

 • สอดคล้องรองรับกับมาตรฐาน Association of Public Health Laboratories (APHL)
 • รองรับมาตรฐานในด้านการสารณสุข การควบคุมโรคติดต่อ
 • ทำงานร่วมกับ GSA Schedule 70 Certified

การดูแลจัดเก็บตัวอย่างวิเคราะห์อย่างเรียบร้อย

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ Electronic Laboratory Notebook (ELN)
 • มีการเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพว่าสามารถทำได้ตามที่กำหนดหรือไม่
 • ใช้ระบบบาร์โค้ดในการบริหารจัดการทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

มั่นใจได้ว่าคุณภาพของผลการวิเคราะห์ได้มาตรฐานเกณท์สาธารณสุข

 • แจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อผลออกนอกเกณท์ที่กำหนด
 • ตั้งกำหนดค่าการแนะนำการทำงานเมื่อผลการวิเคราะห์ไม่ผ่านเกณท์
 • ระบบสามารถตั้งกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฎิบัติงาน Standard Operating Procedures (SOPs)

การปฎิบัติงานรายวันเป็นไปตามมาตรฐาน

 • รองรับมาตรฐาน HL7, PHL, ICD-9, CPT, LOINC, and SNOMED messages and codes
 • มีการลงผลการวิเคราะห์จากเครื่องมือแบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดโดยใช้ STARLIMS Data Capture Utility (DCU)
 • สตาร์ลิมส์มีโมดูลที่สามารถใช้งานร่วมกับ Scientific Data Management System (SDMS) and Electronic Laboratory Notebook (ELN)